Nieuwsbrief

214RIP.jpg
Algemene Voorwaarden MobileWorX

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te downloaden in pdf-formaat.
 

Algemene Voorwaarden MobileWorX, versie 3.0, 01 november 2012, Gedeponeerd dd. 01 november 2012 bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland te Middelburg onder nummer 56373686. De hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van MobileWorX. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, dient redelijkerwijs in de geest van deze voorwaarden te worden gehandeld.

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Indien en voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van MobileWorX te Middelburg, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 56373686, hierna te noemen MobileWorX, waaronder mede begrepen daarmee samenhangende overeenkomsten alsmede op alle overige rechtsverhoudingen welke tussen MobileWorX en een opdrachtgever ontstaan als gevolg van de uitvoering van deze overeenkomsten.

1.2. De toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde (algemene) leverings- en betalingsvoorwaarden c.q. (algemene) inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens voor zover tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.3. Nietigheid van één van de artikelen in deze voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige artikelen niet aan.

1.4. In alle gevallen waarin een overeenkomst tussen opdrachtgever en MobileWorX eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.

 

Artikel 2 – Offerte, totstandkoming overeenkomst

2.1. Onder overeenkomst wordt verstaan: iedere overeenkomst met MobileWorX, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren dan wel zaken en/of materialen te leveren, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

2.2. Alle aanbiedingen van MobileWorX zijn dertig dagen geldig en steeds geheel vrijblijvend. Data, getallen en specificaties zoals opgenomen in de in lid 1 bedoelde aanbieding zijn vrijblijvend en aanvaardingen binden MobileWorX niet. MobileWorX behoudt zich het recht voor om een door haar gedaan aanbod binnen 7 (zeven) werkdagen na aanvaarding daarvan te herroepen.

2.3. Alle met MobileWorX gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door MobileWorX, dan wel nadat MobileWorX met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.

2.4. Mondelinge toezeggingen verbinden MobileWorX slechts indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door MobileWorX aan de wederpartij zijn bevestigd.

2.5. De prijsberekeningen en voorwaarden van een aanbieding gelden uitsluitend voor de in de betreffende aanbieding genoemde werkzaamheden c.q. leveranties.

2.6. MobileWorX behoudt zich het recht voor separaat onder meer verzendkosten en administratiekosten in rekening te brengen.

2.7. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft MobileWorX te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken op voorwaarde dat MobileWorX deze derde(n), desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens de MobileWorX zou kunnen doen ontstaan.

2.8. Alleen de directie en eventueel de persoon die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens MobileWorX overeenkomsten sluiten.

 

Artikel 3 – Wijzigingen

3.1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling uit offertes of tussen partijen gesloten overeenkomsten, binden MobileWorX niet tenzij MobileWorX deze schriftelijk – in een document, per post, fax of email (hierna: "schriftelijk") – aan opdrachtgever heeft bevestigd.

3.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn mogelijk maar zijn slechts rechtsgeldig indien zij schriftelijk door MobileWorX zijn bevestigd en zij gelden slechts voor die specifieke situatie.

3.3. Opdrachtgever wordt geacht wijzigingen in de met MobileWorX gesloten overeenkomst te hebben geaccepteerd, tenzij opdrachtgever binnen 48 (achtenveertig) uur, nadat zij van de wijziging kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) heeft geprotesteerd.

3.4. Wijzigingen van en aanvullingen op de overeengekomen werkzaamheden worden beschouwd als meerwerk, dat MobileWorX op basis van nacalculatie tegen het alsdan geldende tarief in rekening brengt.

3.5. Afzien door opdrachtgever van het gebruik van de overeengekomen prestatie geeft opdrachtgever geen recht tot vermindering van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 4 – Prijzen

4.1. De, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de gegevens, zoals ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst door opdrachtgever is aangegeven en gelden exclusief omzetbelasting.

4.2. De door MobileWorX opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af kantoor dan wel magazijn van MobileWorX.

4.3. Indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst tussen MobileWorX en opdrachtgever omstandigheden ter zake van de kostprijsfactoren (zoals inflatiecorrectie, belastingen, invoerrechten e.d.), voordoen die een wijziging van de overeengekomen prijs met zich meebrengen, dan is MobileWorX gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

4.4. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en indien de prijsstijging meer beloopt dan 15% van de geoffreerde prijs, evenwel zonder enig recht op schadevergoeding.

4.5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn prijzen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande prijzen geen beroep worden gedaan.

 

Artikel 5 – Levering

5.1. Levering geschiedt, ook in geval montage overeengekomen is, af kantoor of magazijn, zulks ter keuze van MobileWorX.

5.2. Het risico voor geleverde goederen gaat bij levering over op opdrachtgever.

5.3. Op opdrachtgever rust een afnameplicht.

5.4. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat MobileWorX de opdracht kan uitvoeren als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen haar tijdig zullen worden geleverd. Hoewel steeds getracht zal worden de levertermijn zoveel mogelijk te handhaven, is deze termijn geen fatale termijn.

5.5. Een levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de oplevering of uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van MobileWorX.

5.6. In geval van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om materialen en onderdelen te bestellen en te laten leveren en met de tijd die nodig is om het meerwerk binnen de bedrijfsplanning uit te voeren.

 

Artikel 6 – Uitvoering

6.1. MobileWorX is gerechtigd bij levering en/of montage gebruik te maken van derden zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

6.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst of een onderdeel daarvan slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt MobileWorX met opdrachtgever in overleg. Indien de overeengekomen gewijzigde uitvoering leidt tot een wijziging in de overeengekomen kosten is MobileWorX bevoegd deze wijzigingen door te berekenen.

 

Artikel 7 – Betaling

7.1. MobileWorX is gerechtigd per geleverde prestatie of per maand te factureren. Voorts is MobileWorX te allen tijde gerechtigd te verlangen dat opdrachtgever vooruit of contant betaalt, dan wel dat door opdrachtgever een genoegzame zekerheid wordt gesteld.

7.2. Opdrachtgever voldoet de facturen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door overmaking van het volledige bedrag op een door MobileWorX te vermelden bankrekening, zonder opschorting, korting en/of verrekening.

7.3. Als de dag van betaling geldt de dag van creditering van de in lid 2 bedoelde bankrekening.

7.4. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt deze na één betalingsherinnering, waarin aan opdrachtgever een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen, zonder verdere ingebrekestelling geacht in verzuim te verkeren.

7.5. Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, is deze een rente verschuldigd ter hoogte van 2% (twee procent) per maand. MobileWorX is na verloop van de in lid 2 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan haar verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever, waarbij opdrachtgever in ieder geval is verschuldigd een bedrag gelijk aan 15% (vijftien procent) van het openstaand factuurbedrag met een minimum van € 250 (tweehonderd en vijftig euro).

7.6. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten, ook al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een (andere) factuur.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1. Onverminderd het in artikel 5 gestelde, blijven van alle geleverde en/of verwerkte goederen, waar deze zich ook mochten bevinden, eigendom van MobileWorX totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens MobileWorX met inbegrip van rente en kosten volledig heeft voldaan.

8.2. MobileWorX heeft het recht de geleverde en/of verwerkte goederen eigenmachtig en zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onder andere indien opdrachtgever zich in strijd met deze voorwaarden gedraagt, opdrachtgever het beheer over zijn vermogen verliest, surséance van betaling aanvraagt, zij of derden haar faillissement aanvragen en zij met zijn schuldeisers een betalingsregeling treft of probeert te treffen, een en ander voordat opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens MobileWorX heeft voldaan. Opdrachtgever machtigt hierbij bij voorbaat MobileWorX voor het terugnemen van die goederen elke plaats te betreden waarover opdrachtgever toezicht, macht of gezag heeft. Opdrachtgever is tot aan de volledige betaling niet gerechtigd de goederen geheel of gedeeltelijk aan derden in pand te geven of anderszins te bezwaren c.q. in eigendom over te dragen, anders dan met schriftelijke toestemming van MobileWorX.

8.3. Indien een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaak mocht hebben verkregen, doch deze derde de verschuldigde koopprijs nog niet heeft voldaan, cedeert opdrachtgever tot meerdere zekerheid van zijn betalingsverplichting bij deze haar vordering op deze derde aan MobileWorX, welke overdracht door MobileWorX voor alsdan wordt aanvaard.

8.4. Indien MobileWorX de nog niet betaalde zaak aan opdrachtgever overdraagt, wordt deze overdracht beschouwd als een verstrekking tot bruikleen om niet.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

9.1. Begrotingen, plannen, rapporten, catalogi, fotomateriaal, programmatuur en/of andere informatie(-dragers) die in het kader van de offerte of vooruitlopend op of tijdens de uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld blijven eigendom van MobileWorX en worden op eerste verzoek van MobileWorX franco aan MobileWorX geretourneerd.

9.2. Opdrachtgever dient de het vorige lid genoemde informatie en alle andere informatie waarvan zij kennis neemt – in het bijzonder knowhow betreffende de te leveren prestaties – geheim te houden, niet aan derden ter beschikking te stellen, noch die voor zichzelf te gebruiken anders dan is overeengekomen.

9.3. De door (of in opdracht van) MobileWorX vervaardigde c.q. aan opdrachtgever ter beschikking gestelde werken c.q. informatie, ook indien in verband hiermee geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor MobileWorX bestaat, mogen niet zonder haar schriftelijke toestemming in het kader van enig ander productieproces of uitgave of media-uiting of publicatie door of voor opdrachtgever worden verveelvoudigd of gebruikt.

9.4. MobileWorX blijft steeds de rechthebbende op het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom die kunnen ontstaan op de door haar bij de overeenkomst vervaardigde werken ook als betreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

9.5. Mocht schriftelijk zijn overeengekomen dat de intellectuele eigendomsrechten overgaan op opdrachtgever dan gaat het intellectueel eigendomsrecht pas over, zodra opdrachtgever volledig aan al zijn verplichtingen jegens MobileWorX heeft voldaan.

9.6. Ingeval opdrachtgever MobileWorX materiaal aanlevert of doet aanleveren waarop mogelijk auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden rusten, vrijwaart opdrachtgever MobileWorX tegen alle aanspraken van derden inclusief schade en de in verband daarmee door MobileWorX te maken kosten die voortvloeien uit schending van die aan derden toebehorende rechten. Opdrachtgever garandeert MobileWorX dat het gebruik van dit materiaal geen inbreuk kan opleveren op rechten die derden kunnen doen gelden op basis van de Auteurswet of andere regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom en evenmin een onrechtmatige daad jegens enige derde kan opleveren.

9.7. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 (vijfduizend euro) alsmede € 500,00 (vijfhonderd euro) voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt onverminderd het recht van MobileWorX om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding

 

Artikel 10 – Beëindiging overeenkomst

MobileWorX heeft – zonder daardoor schadeplichtig te worden – het recht een overeenkomst zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, indien:

a. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of aan haar surseance van betaling is verleend;

b. opdrachtgever haar onderneming beëindigt;

c. indien de zeggenschap over opdrachtgever aan (een) derde(n) wordt overgedragen.

 

Artikel 11 – Reclame en retourzending

11.1. Eventuele reclames betreffende zichtbare gebreken en facturen, dienen binnen 48 (achtenveertig) uur na uitvoering van de werkzaamheden of na ontvangst van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend aan MobileWorX te zijn verzonden, onder nauwkeurig opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze in gebruik genomen zaken en/of prestaties.

11.2. Niet zichtbare gebreken dienen gemeld te worden binnen 48 (achtenveertig) uur na ontdekking van het gebrek of binnen 48 (achtenveertig) uur na het moment dat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt.

11.3. Ieder recht van reclame vervalt indien MobileWorX niet binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de melding in de gelegenheid wordt gesteld de klachten (ter plaatse waar het geleverde zich bevindt) op gegrondheid te onderzoeken of te doen laten onderzoeken. Voorts vervalt ieder recht op reclame indien opdrachtgever na ontdekking van het gebrek de door MobileWorX geleverde zaken is blijven gebruiken, of deze aan derden heeft verkocht of in gebruik gegeven.

11.4. In geval van retourzending is MobileWorX slechts verplicht om ingediende reclames in behandeling te nemen, indien de retourzending is geschied na voorafgaande schriftelijke toestemming van MobileWorX conform de door MobileWorX verstrekte instructies. Indien het transport wordt verzorgd door opdrachtgever, is het transport voor rekening en risico van opdrachtgever.

11.5. MobileWorX is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer opdrachtgever op het ogenblik van indiening van haar reclames aan al haar bestaande verplichtingen jegens MobileWorX, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

11.6. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben goedgekeurd. Wanneer MobileWorX van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft MobileWorX het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan opdrachtgever, hetzij opnieuw (herstel-) werkzaamheden te verrichten en/of zaken te leveren met instandhouding van de bestaande overeenkomst, een en ander ter keuze van MobileWorX.

 

Artikel 12 – Garanties

12.1. Ter zake de door MobileWorX geleverde zaken wordt een garantie verstrekt gelijk aan de garantie die door de producent/toeleverancier van de betreffende zaak wordt verstrekt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.2. Indien uit de beperkende bepalingen van de producent/toeleverancier blijkt dat demontagekosten, onkosten, etcetera, niet onder de garantie valt, zullen partijen in overleg met elkaar treden teneinde te trachten een regeling hieromtrent te treffen.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1. De partij die toerekenbaar tekortschiet jegens de andere partij en/of onrechtmatig handelt jegens de ander partij, is aansprakelijk voor vergoeding van de door die partij geleden en/of te lijden schade.

13.2. Partijen kunnen alleen aanspraak maken op vergoeding van hun schade als bedoeld onder lid 1 wanneer de benadeelde partij de tekortschietende of onrechtmatig handelende partij in gebreke stelt en deze laatste partij niet binnen de gestelde termijn is overgegaan tot nakoming c.q opheffing van de onrechtmatige situatie. De verplichting tot ingebrekestelling vervalt indien nakoming of herstel blijvend onmogelijk is.

13.3. In afwijking van het vorige lid is MobileWorX zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd tot vergoeding van haar schade indien:

a. de schade is veroorzaakt door schending van intellectuele eigendomsrechten;

b. de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtgever;

c. de schade voortvloeit uit aanspraken van derden ten gevolge van dood of letsel.

13.4. De aansprakelijkheid van MobileWorX is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de directe schade, mits en voor zover zij daartegen verzekerd is met een maximumbedrag ter hoogte van de factuurwaarde van de door MobileWorX geleverde zaken of diensten.

13.5. MobileWorX is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, toegedaan door storingen in de netwerken van de diverse mobiele telefonieproviders waarvan MobileWorX diensten en producten aanbiedt.

13.6. De aansprakelijkheid van MobileWorX voor indirecte of gevolgschade is expliciet uitgesloten. Voorbeelden hiervan zijn winstderving of gemiste besparingen.

 

Artikel 14 – Overmacht

14.1. Tekortkomingen van MobileWorX in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan MobileWorX worden toegerekend, indien zij het gevolg zijn van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle niet aan de schuld van MobileWorX verwijtbare omstandigheden, MobileWorX of derden betreffende, ongeacht of deze omstandigheden krachtens overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van MobileWorX komen, die de juiste nakoming door MobileWorX of door een door deze ingeschakelde derde onmogelijk maken dan wel zozeer bemoeilijken en/of in verhouding tot de voor de prestatie bedongen prijs zo kostbaar maken, dat in redelijkheid geen nakoming van MobileWorX kan worden gevergd, tenzij opdrachtgever verklaart de aan nakoming verbonden extra kosten voor zijn rekening te nemen.

14.2. MobileWorX is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van niet levering door derden indien deze een gevolg zijn van omstandigheden, zondanig dat van MobileWorX nakoming redelijkerwijs niet kan worden verwacht.

14.3. Onder overmacht wordt mede verstaan ziekte of stakingen van personeel en de omstandigheid dat de toeleveringsbedrijven of hulppersonen van MobileWorX niet (tijdig) nakomen, voor zover deze vertraging niet te wijten is aan een omstandigheid die MobileWorX had kunnen voorkomen of had moeten voorzien.

14.4. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MobileWorX ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat MobileWorX is gehouden tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 15 – Geschillenregeling

15.1. Op de rechtsverhouding en op alle geschillen tussen partijen verbandhoudende met een gesloten of te sluiten overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing

15.2. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Middelburg. Een geschil is aanwezig indien één der partijen dat stelt.

 

 
 

Mobile nieuws